1C:KONSALTINGS KOMPLEKSA PIEEJA PĀRVALDĪBAS SISTĒMAI

1C:KONSALTINGS KOMPLEKSA PIEEJA PĀRVALDĪBAS SISTĒMAI

“1C:Konsalting” – tas ir firmas "1C" partneru tīkls, kas sniedz kvalitatīvus sistēm-orientētus konsultāciju pakalpojumus pie komplekso projektu izpildes. "1С:Konsalting" partneru tīkls apvieno firmas "1C" franšīzes partnerus, kas strādā lielā un korporatīvā tirgū, un vadošās konsaltinga kompānijas. "1С:Konsalting" tīkla partneri pilda sistēm-orientētā konsaltinga kompleksos projektus ar turpmāku informācijas sistēmas izveidi uz “1C:Uzņēmums 8” bāzes risinājumiem.

Uzņēmuma informācijas sistēmas izveides process – tas ir metodoloģisko, tehnisko un organizatorisko uzdevumu komplekss risinājums, kas prasa zināšanas gan mūsdienīga uzņēmuma pārvaldības metodoloģijas un prakses jomā, gan platformas “1C:Uzņēmums” risinājumos esošajās metodoloģijās un praksēs.

Sistēm-orientētais konsaltings – tā ir konsultēšanas forma, kad konsultanti, kas padziļināti pārzina firmas “1C” risinājumus un, kuriem ir pieredze to ieviešanā, veic organizācijas diagnostiku, salīdzina iegūto informāciju un klienta prasības ar metodoloģiju, tipveida risinājumu tehnoloģijām un funkcijām, piedalās klienta vajadzībām atbilstošākā “1C” risinājuma izvēlē un ieviešanā.


Zīm. Trīs sistēm-orientētā konsaltinga atslēgelementi

Sistēm-orientētais konsaltings – virzīts uz:

  • pasūtītāju prasībām maksimāli atbilstošas informācijas sistēmas izveidi;
  • “1C:Uzņēmums 8” platformas izstrādāto risinājumu maksimāli efektīvu izmantošanu;
  • kopējo izmaksu samazināšanu, minimizējot tipveida risinājumu izmaiņas.

Sistēm-orientētais konsaltings tiek bāzēts uz:

  • konsultantu padziļinātām zināšanām firmas “1C” risinājumu biznesa loģikā un platformas “1C:Uzņēmums 8” iespēju izmantošanā;
  • konsultantu padziļinātām priekšmetiskām zināšanām vai pieredzes;
  • konsultanta prasmi apkopot prasības un noskaidrot klienta vajadzības;
  • konsultanta padziļinātām zināšanām firmas “1C” risinājumu ieviešanas projektu pārvaldības tehnoloģijās, kā arī izveidoto informācijas sistēmu uzturēšanā.

Informācijas sistēmas izveides projekts ir veiksmīgs, ja tas harmoniski apvieno pasūtītāja metodoloģiju ar firmas “1C” risinājumu metodoloģiju un praksi un platformas “1C:Uzņēmums 8” tehnoloģiskajām īpatnībām.

Sistēm-orientētā konsaltinga rezultāti

  • rekomendācijas vispiemērotāko “1C” programmproduktu izvēlē klienta vajadzību risināšanai;
  • rekomendācijas tipveida funkcionāla pielāgošanai pasūtītāju prasībām un sistēmas pielāgošanas papilddarbu tehniskā uzdevuma izstrāde, ņemot vērā sistēmas kopējo izmaksu minimizēšanu (kas orientēti, lai maksimāli saglabātu tipveida funkcionālu, samazinātu izstrādes un turpmākās uzturēšanas izmaksas);
  • • metodoloģisko piedāvājumu izstrāde un tehniskā uzdevuma sastādīšana sistēmas izstrādei uz platformas “1C:Uzņēmums 8” gadījumā, ja nav firmas “1C” tipveida risinājuma.

Turklāt sistēm-orientētā konsaltinga speciālisti veic izstrādes un ieviešanas procesa uzturēšanu, kā arī klienta funkcionālo prasību ievērošanas kontroli izstrādājamajā informācijas sistēmā.

“1C:Konsalting” virzieni

Atkarībā no specializācijas kompānija var izvēlēties vienu vai divus konsaltinga virzienus: “1C:Konsalting. Buhgalterskij” un “1C:Konsalting. Upravlencheskij”.

“1C:Konsalting” virzieni

“1C:Konsalting. Buhgalterskij”

“1C:Konsalting. Upravlencheskij”

Konsultācijas pakalpojumu sniegšana grāmatvedības un nodokļu uzskaites jomā firmas “1C” risinājumu ieviešanas projektā.

Konsultācijas pakalpojumu sniegšana uzņēmumu uzskaites un vadības uzdevumu automatizēšanas